Zakoni i poveznice

NACIONALNI KORISNI LINKOVI

MEĐUNARODNI KORISNI LINKOVI

KROVNE ORGANIZACIJE OSOBA S INVALIDITETOM U REGIJI

  • Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom Srbije, www.noois.rs
  • Nacionalen sovet na invalidski organizacii na Makedonija, www.nsiom.org.mk
  • Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, www.nsios.si