Osnovno o nama

Društvo invalida Poreč, od osnivanja 1998. godine, ima status jedine lokalne udruge koja okuplja osobe sa invaliditetom različite etiologije (osobe sa tjelesnim invaliditetom, slijepe osobe, osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, gluhe osobe, transplantirane osobe i osobe oboljele od raznih bolesti), sa područja gradova Poreča, Novigrada i okolnih općina, te nastoji u zajednici zadovoljiti njihove potrebe i pomoći u ostvarivanju njihovih prava.

Udruga snažno djeluje u okviru lokalne zajednice i ima utjecaj na afirmiranje potreba osoba sa invaliditetom u široj lokalnoj zajednici te stvaranje senzibiliteta kod građana ali i kod lokalne vlasti za potrebe osoba sa posebnim potrebama. Naročito se djelovanje udruge usmjerava na poticanje odgovornih u lokalnoj samoupravi da rade na uklanjanju arhitektonskih barijera i aktivnom uključivanju osoba sa invaliditetom u društveni život zajednice.

U okviru udruge nastoji se svih ovih godina poticati i razviti različite aktivnosti, već prema potrebama i sklonostima članova. Udruga provodi organizirano volonterstvo i za svoj rad ima zahvaliti velikom broju volontera (profesionalaca ali i drugih osoba koje žele svoje vrijeme pokloniti osobama sa posebnim potrebama).

Udruga surađuje sa gradskom upravom, okolnim općinama, županijom, Fondom Zdravi grad Poreč u okviru kojeg se realiziraju psihosocijalni programi za unapređenje zdravlja građana u zajednici. Udruga provodi veliki broj programa/projekata, aktivnosti, radionica, organizira druženja, izlete, predavanja, seminare i dr.

 

Osnovni ciljevi i zadaci Društva:

– prikupljanje i obrada podataka o  osobama  s invaliditetom, osobama s dodatnim potrebama i ostalima;

– unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, osoba s dodatnim potrebama i ostalima:

– promicanje i zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, osobama s dodatnim potrebama i ostalima;

– unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog  okvira za rad Društva;

– unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije, te zapošljavanja  osoba s invaliditetom;

– poticanje na volonterstvo u lokalnoj zajednici;

– praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom  i osoba sa  dodatnim potrebama te pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;

– pomoć redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite u nabavi ortopedskih pomagala i drugih pomagala, te organiziranje aktivnosti za usmjeravanje  roditelja u provođenju rehabilitacije oboljele djece;

– predlaganje osnivanja službi i ustanova za  osobe s invaliditetom;

– organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova;

– vršenje izdavačke djelatnosti u cilju informiranja članova i javnosti o problematici iz ove oblasti;

– suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama;

– razmatranje mogućnosti prilagođavanja površina za kretanje (prilazi, plaže i dr.) osobama sa invaliditetom;

– razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga rada Društva.

 

Ciljeve i zadatke Društvo će provoditi kroz:

 

– socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge i humanitarna pomoć

– suzbijanje i zaštita od diskriminacije

– praćenje javnih politika i javno zagovaranje, promicanje društvene solidarnosti, volonterstvo

– razvojna suradnja, međunarodna prijateljstva i humanitarna pomoć

– izvedbene i vizualne umjetnosti, književno-nakladnička i audiovizualna djelatnost

– odgoj i obrazovanje, znanost, stručni rad i istraživanje

– sportska rekreacija

– preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, kulture, inovatorstvo, komunikacijska i audiovizualna  tehnika modelarstvo i maketarstvo, informatika i računalstvo, razvijanje tehničke kulture

 

Nalazimo se na adresi – Poreč,Vukovarska 9 (kod pošte 2)

Radno vrijeme tajnice Društva   09:00-13:00 h