Kreativna

Kratko iskustvo u radu s članovima pokazuje nam da lokalne udruge sigurno mogu biti mjesta gdje se invalidne osobe osjećaju prihvaćeno, sigurno, zaštićeno i gdje rješavaju  brojne teškoće. Roditelji invalidne djece, članova DI Poreč, izrazili su želju da se  osmisli program animacije za djecu s invaliditetom.
Započeto kao pilot projekt iako s malom financijskom podrškom zahvaljujući donacijama građana i entuzijazmu, radu i trudu volontera uspjeli smo kontinuirano organizirati radionice u koje su se uz zainteresirane članove uključila i zdrava djeca i naši odrasli članovi s mentalnom retardacijom i možemo reći da se ostvaruju zacrtani ciljevi:

  1. Stvaranje uvjeta invalidnoj djeci za likovno i verbalno izražavanje u skladu s mogućnostima te stvaranje atmosfere u kojoj djeca s invaliditetom postižu uspjeh
  2. Resocijalizacija invalidne djece i uklapanje u okvir funkcioniranja sa zdravom djecom
  3. Senzibilizacija zdrave djece za vršnjake s posebnim potrebama.